Actueel


Engels/ERK in het nieuws


Conceptvoorstellen Leergebied Engels/MVT  


7 mei 2019

Curriculum.nu: conceptvoorstellen zijn nu af!

Op 7 mei 2019 zijn de conceptvoorstellen voor het leergebied Engels/MVT  Curriclum nu gepubliceerd. Deze belangrijke voorstellen zijn de basis voor de herziening van de kerndoelen en de eindtermen. Het ERK ligt aan de basis van deze voorstellen voor Engels/MVT.


Schermafbeelding 2019-05-07 om 16.47.48

Bekijk deze animatie voor een overzicht van Curriculum.nu.

Een pdf van deze voorstellen kan je downloaden.  


Update Europees Referentiekader 

ERK Companion Volume, 2018

In dit boek (235 pp) staan alle vernieuwingen en aanpassingen.   Dit Companion Volume is het uitgangspunt voor de conceptvoorsten van Curriculum.nu.

Het oude basisdocument is in 2006 in een Nederlanse vertaling van de Taalunie verschenen:  Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen.  Het nieuwe Companion Volume is (nog) niet in het Nederlands vertaald. 

april 2019

Prestatiebox 2015-2020, vervalt na 2019

Prestatiebox vertvalt in 2020!  Allle vo scholen krijgen dit jaar nog geld van OCW om de prestaties van de school te verhogen. Ook voor het vak Engels zeker van belang. In 2019 is het bedrag €315 euro per leeling.


Een volwaardig schoolexamen  

De problemen bij de eindexamens van VMBO Maastricht riepen de vraag op hoe het is gesteld met de kwaliteit van de schoolexaminering in de rest van het land. De VO-raad installeerde de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering om hiernaar onderzoek te doen.

Lees hier het eindrapport van de Commissie. 

Enkele aanbevelingen uit dit rapport:

Het schoolexamen is niet een formatief instrument.

Het schoolexamen gaat alleen om afsluitende toetsing, sluitstuk van betreffende leerinhoud.

Dus niet om frequent toetsen om:

leerlingen aan het werk te houden

leerstof in kleine eenheden op te delen

de slaagkans te vergroten

een verzameling tussentoetsen

voortgang te metenEngels in het MBO, 2019


Ontwikkelingen in het MBO zijn zeker relevant voor vmbo, havo en vwo. Ook in het MBO, op niveau 4, is Engels een kernvak, naast Nederlands en wiskunde. Deze examen syllabi maken duidelijk wat voor elke MBO 4 student nu geldt..


MBO Engels, B1

MBO Engels, B2


De wettelijk regels (pdf) die dit regelen zijn duidelijk: op MBO 4 niveau moeten alle examenkandidaten voor Engels minimaal een B1 centraal examen afleggen voor lezen en luisteren op minimaal B1 niveau. Daarnaast is er een verplicht instellingsexamen (vergelijkbaar met het schoolexamen) voor spreken, interactie en schrijven, op minimaal A2 niveau. De ERK bijlage in deze wettelijke regels maakt duidelijk dat ook voor het MBO examen de ERK descriptoren leidend zijn.

Ook Nederlands en rekenen worden centraal getoetst. Voor de talen, Nederlands en Engels, mag de student hooguit een keer het cijfer 5 scoren.

Studenten die meer aankunnen, kunnen ook het B2 centraal examen (zo’n 10% van de kandidaten) maken.

De 10 B1 en B2  oefenopgaven zijn ook zeker voor het voortgezet onderwijs interessant. Op basis van onderzoek is vastgesteld dat de luisteren en lezen heel goed in 1 zitting getoetst kunnen worden. De verhouding leesteken/luisterteksten is ongeveer 60/40.

Alles wordt digitaal gescoord. 

Een idee voor het voortgezet onderwijs?  
Staatsexamens Engels 2019


Ook de moderne staatsexamens staan volledig in het teken van ERK niveaus en beoordelingscriteria.

Deze examens vallen onder DUO/CvTE en zijn up-to-date. Hoeveel boeken moet een vmbo, havo of vwo kandidaat lezen voor de verplichte lijst? Wat houdt dat examen verder in? Wat is bijvoorbeeld en posterpresentatie voor de mondeling?  

Vakinformatie College examen Engels 2019 havo/vwo 

Vakinformatie College Examen Engels 2019 vmbo

Voorbeelden van schrijfexamens en de beoordelingsvoorschriften vanaf 2017 staan hieronder. 

Recente oefenexamens Engels, schrijven

vmbo 2016-18       

havo-vwo 2016-18 

 

Meer nieuws 


Inburgering en het ERK: Onenigheid over A2 en B1 in de Kamer!


Het ERK en Klinkende taal, B1 is het doel

Heldere taal is hard nodig

Een nieuwe site voor duidelijk taalgebruik.  Het ERK als leidraad.

 Onduidelijke taal veroorzaakt namelijk veel problemen.
– Burgers begrijpen brieven van de overheid niet goed.
– Klanten haken af op wollige productvoorwaarden.
– Patiënten snappen medische bijsluiters niet.

Daarom pleiten wij voor heldere taal.
En dat is taal die de lezer begrijpt. Daarom adviseren we jou om je teksten te schrijven in taalniveau B1. Omdat bijna iedereen teksten in B1 begrijpt.


 

Vroeg Engels leren gaat niet ten koste van Nederlands


Leerdoelenkaart

SLO Leerdoelenkaart Engels, 2018Een overzichtelijke en handige kaart voor de 5 ERK vaardigheden.

Zie ook de SLO site voor meer informatie en een leerplanoverzicht voor Engels vanaf de basisschool.


Leerdoelenkaart A1

Leerdoelenkaart A2

Leerdoelenkaart B1

Leerdoelenkaart B2

Waar sta ik nu


Niet helemaal nieuw meer, maar zeer actueel. Een echte aanrader:  Taalprofielen downloaden en op je harddisk of in de cloud bewaren. Deze publicatie (juni 2015) is belangrijk voor het onderwijs in de moderne vreemde talen. Het bevat duidelijke en zeer courante richtlijnen en tal van concrete voorbeelden voor alle niveaus van het ERK. 

Met in totaal ruim 1000 voorbeelden van taaltaken is dit boek een rijke bron van inspiratie voor docenten, methodeontwikkelaars en toetsmakers.

Wil je weten wat schrijven op B2 niveau betekent? Voor het onderdeel verslagen en essays staan er maar liefst 15 duidelijke voorbeelden van B2 schrijftaken.


Gespreksvaardigheid. Hoe goed scoren onze leerlingen?

Dit onderzoeksrapport (pdf) van de SLO (december 2017),  is bijzonder interessant voor de docent Engels. 


Schrijven. Hoe goed scoren onze leerlingen?

De SLO en het CITO hebben samen een groot internationaal onderzoek uitgevoerd naar het ERK-niveau van schrijfprestaties. Het onderzoeksrapport is nu openbaar gemaakt. Zeker de moeite waard om te bestuderen!

Te weinig 6 vwo leerlingen blijken op B2 niveau te (kunnen) schrijven. Op de havo zit het wel goed:  De meerderheid zit wel op het B1 streefniveau 

 

Hoe nu verder met het goud van de DTT? 

De adaptieve, digitale DTT toetsen voor schrijven en lezen kunnen voor meerdere vernieuwingsdoelen worden ingezet.   

2019      jonomul@me.com      Jan Mulder